scp断点续传

[举例如下]

[rsync -P –rsh=ssh home.tar 192.168.205.34:/home/home.tar,
再输出密码后,可以用ctrl+z 来中断,再使用bg命令让它在后台执行。如下图:\
]

[加密的key可以使用以下传:]

[rsync -P –rsh=\”ssh -i key\”
username@ip:/data/bw_mon/bw_mysqlbk/local_data/20140414_0415.tar.gz
./]

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!